Договір публічної оферти

Про надання послуг перекладу

Цей Договір, в якому одна сторона Фізична особа-підприємець , зареєстрований в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців в установленому чинним законодавством порядку (надалі - Виконавець), з одного боку, і будь-яка фізична особа, яка прийняла (акцептувала) дану пропозицію (надалі - Замовник), з іншого боку, далі разом - Сторони, а кожний окремо - Сторона, уклали даний Договір (далі - Договір), адресований необмеженому колу дієздатних фізичних осіб, який є офіційною публічною пропозицією Виконавця, укласти з будь-яким Замовником Договір про надання послуг перекладу. При замовленні та оплаті Послуг Виконавця, Замовники приймають умови цього Договору про нижченаведене.

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 • 1.1. Цей Договір укладається шляхом надання повної й безумовної згоди (акцепту) Замовника на укладення Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.
 • 1.2. Договір має юридичну силу відповідно до ст.ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України і є рівносильним Договору, підписаному Сторонами.
 • 1.3. Замовник підтверджує факт ознайомлення та згоди з усіма умовами цього Договору в повному обсязі шляхом акцептування.
 • 1.4. Укладаючи цей Договір Замовник автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень цього Договору, цін на послуги.
 • 1.5. Якщо Замовник не згодний з умовами Договору, він не має права укладати цей Договір, а також не вправі користуватися послугами за цим Договором.

2 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 • 2.1. Виконавець зобов’язується надати послуги з перекладу, що включають у себе, зокрема, але не виключно переклад з іноземних мов на українську (російську), з іноземних мов на іноземні мови, а також з української (російської) на іноземні мови; а Замовник зобов'язується оплатити ці послуги.
 • 2.2. Виконавець підтверджує, що має право на здійснення діяльності у сфері надання послуг перекладу, у відповідності з вимогами діючого законодавства України.
 • 2.3. Послуги за цим договором надаються дистанційно. Розрахунки за надані послуги проводяться виключно за допомогою банківських систем дистанційного обслуговування та/або сервісів переказу коштів. 

3 ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

 • 3.1. Виконавець зобов’язаний:
  • 3.1.1. Своєчасно та якісно надавати Замовнику послуги з перекладу відповідно до даного Договору.
  • 3.1.2. Вважати інформацію, що надається Замовником, конфіденційною. В жодному разі не розголошувати, не передавати ніяких документів та даних третій стороні без попередньої згоди Замовника.
 • 3.2. Замовник зобов’язаний:
  • 3.2.1. Самостійно вибирати пакет послуг, що надаються Виконавцем, своєчасно і в повному обсязі оплачувати послуги на умовах, встановлених цим договором.
  • 3.2.2. Своєчасно надати всю необхідну інформацію для належного та якісного виконання Замовлення в порядку, передбаченому цим Договором.

4 ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА УМОВИ ОПЛАТИ

 • 4.1. Ціна послуг вказана на сайті Замовника uadreams.com.
 • 4.2. Оплата послуг здійснюється за допомогою банківських систем дистанційного обслуговування та/або сервісів переказу коштів, які вказані на Веб-сайті Виконавця
 • 4.3. Моментом оплати замовлених послуг вважається час зарахування грошових коштів на рахунок Виконавця.
 • 4.4. Замовник самостійно та за свій рахунок сплачує вартість послуг третіх осіб, якщо це необхідно для отримання послуг Виконавця за цим Договором (в тому числі, але не виключно, послуги доступу до мережі Інтернет, послуги комісії банків тощо).
 • 4.5. При безготівковому розрахунку факт оплати послуг вважається підтвердженим, а строк надання послуг розпочатим після надходження відомостей з банку про зарахування коштів на рахунок Виконавця.
 • 4.6. Замовник оплачує 100% авансу від вартості замовлення, тільки після цього замовлення передається в роботу.
 • 4.7. Загальна вартість послуг вважається узгодженою Сторонами з моменту її оплати Замовником.

5. ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ – ПЕРЕДАЧІ НАДАНИХ ПОСЛУГ

 • 5.1. Результат наданих послуг передається Виконавцем Замовнику дистанційно з використанням електронних засобів зв’язку у строк не пізніше 60 календарних днів з моменту оплати вартості послуг Виконавця.
 • 5.2. У разі наявності у Замовника обґрунтованих зауважень до якості наданих послуг, Замовник може направити Виконавцю на електронну пошту abuse.translation@gmail.com вичерпний перелік зауважень протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту отримання результату наданих послуг.
 • 5.3. Послуги за Договором вважаються наданими Замовником належним чином та прийнятими Виконавцем в повному обсязі у разі, якщо протягом 90 календарних днів з моменту оплати вартості послуг на електронну пошту Виконавця abuse.translation@gmail.com не надійшли зауваження Замовника щодо обсягів та якості наданих послуг.

6 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

 • 6.1. За неналежне виконання умов цього Договору Сторони несуть відповідальність на підставі чинного законодавства України.

7. ФОРС-МАЖОР

 • 7.1. Сторони звільняються від відповідальності за порушення умов Договору, якщо таке порушення викликане дією обставин непереборної сили (форс-мажор), включаючи: дії органів державної влади та місцевого самоврядування, пожежа, повінь, землетрус, інші стихійні дії, відсутність електроенергії, страйки, громадянські заворушення, безлади, будь-які інші обставини, не обмежуючись перерахованими, які можуть вплинути на виконання Договору.

8. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

 • 8.1 Цей Договір вважається укладеним з моменту оформлення Замовлення та проведення оплати Замовником відповідно до умов Договору та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором.

9. ДІЯ ОФЕРТИ

 • 9.1. Ця публічна оферта набуває чинності з моменту внесення плати за Послуги в порядку, встановленому даною офертою.
 • 9.2. Виконавець має право змінювати умови даної оферти в однобічному порядку. Датою набуття чинності змін цієї оферти є дата їхнього опублікування на веб-сайті Виконавця.
 • 9.3. Виконавець має право змінювати умови даної оферти в однобічному порядку щодо замовлень, які не були оплачені Замовником. Датою набуття чинності змін цієї оферти є дата їхнього опублікування на веб-сайті Виконавця.
 • 9.4. З усіх питань, неурегульованим у цьому тексті публічної оферти, Сторони керуються чинним законодавством України.

10. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

 • 10.1. Даний Договір є публічною офертою.
 • 10.2. Відсутність підписаного Сторонами примірника Договору на паперовому носії з проставленням підписів обох Сторін в разі здійснення за даним Договором фактичної оплати Замовником, не є підставою вважати цей Договір не укладеним.
 • 10.3. Оформлення Замовлення та проведення оплати Замовником відповідно до умов Договору вважається акцептом Замовника.
 • 10.4. Сторони дають один одному згоду на обробку та зберігання персональних даних, які стають відомими їм, зв'язку з укладенням цього Договору, в межах, в яких це необхідно відповідно до вимог чинного законодавства України.